Smanjenje štete

07 februar 2021

Smanjenje štete se odnosi na niz intervencija i politika usmerenih ka smanjenju i ublažavanju štetnih posledica povezanih sa upotrebom droga koje nužno ne moraju adresirati sam problem zavisnosti.

Intervencije koje podrazumevaju smanjenje štete su: kontinuirano davanje OST terapije (metadon i buprenorfin-suboxon), razni programi sprečavanje širenja zaraznih bolesti: hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a i AIDS-a, delatnosti koje su organizovane kao besplatne i anonimne podele špriceva i igala za injektirajuće zavisnike, primanje i uništavanje upotrebljenih špriceva i igala, deljenje kondoma, informativnih materijala, savetovanje usmereno na promene mišljenja i navika ciljane populacije.

Snage programa smanjenja štete

 • Smanjenje štete ima značajnu ulogu u problematici suzbijanja zlouoptrebe droge u poslednjim decenijama i predstavlja najsnažniji odgovor u rešavanju te problematike.
 • Snaga smanjenja štete je da može efikasno da smanji morbiditet i mortalitet vezan uz visoki nivo predoziranja kod injektirajućih heroinskih zavisnika. Intervencije su pokazale i veoma dobre rezultate u borbi protiv daljeg širenja HIV-a i hepatitisa C.
 • Smanjenje štete moze značajno da doprinese stabilizaciji zloupotrebe droga kod heroinskih zavisnika.
 • Smanjenje štete  takođe može da posluži kao važna tačka kontakta u kontinuumu brige za osobe u procesu oporavka od zloupotrebe droga.

Ograničenja programa smanjenja štete

 • Ograničenja programa smanjenja štete su ta da ovaj program sam po sebi retko pruža rehabilitaciju ili socijalnu integraciju unutar procesa oporavka, te da, uprkos mnoštvu intervencija smanjenja štete, zarazne bolesti i predoziranja mogu ostati na visokim, a u nekim populacijama čak i rastućim, nivoima.
 • Pružanje intervencija OST/zamenske terapije, zamene špriceva i igala, kao i obezbeđivanje prostorija za konzumiranje droga mogu da  prolongiraju i produže zavisnost i odlože odluku o nastavku procesa oporavka.
 • Nenamerne negativne posledice smanjenja štete su porast predoziranja vezanih uz OST/zamensku terapiju, visok nivo njene zloupotrebe i veliko crno tržište zamenskih lekova.
 • Nenamerna “šteta” koju čini program smanjenja štete je pomeranje prioriteta i resursa daleko od usluga temeljenih na prevenciji i potpunom oporavku od zavisnosti.
 • Smanjenje štete izazvalo je promenu u razumevanju problema zavisnosti okrenuvši je prema akutnim zdravstvenim rizicima i odmaknuvši je daleko od temeljne socijalne dimenzije i same opojne droge.
 • Jedna od osnovnih mana ovih programa jeste tvrdnja da dostojanstvo, autonomija, samopoštovanje i socijalna integracija mogu biti postignute smanjenjem štete.
 • Smanjenje štete je pojačalo liberalnije pristupe, ojačalo mrežu, promenilo politiku i agendu vezano za droge, promenilo samo razumevanje problematike, takođe prebacilo fokus i resurse dalje od prevencije i procesa oporavka od zavisnosti. U posljednje vreme neretko biva i uporedna akcija koja prati proces legalizacije droga.

 Perspektiva porodice i smanjenje štete

 • Neretko je zadatak porodice da smanji i minimalizira posledice korišćenja droge kod svoje dece. Porodica će svaki put iznova biti suočena  sa bolnim dilemama vezanima za to kuda idu granice smanjenja štete i gde su ograničenja, te se porodice često nalaze pod još većim teretom. 
 • Za porodicu zavisnika pristup smanjenja štete je potreban, ali ne i dovoljan. Za doktore iz sektora javnog zdravstva klijenti na zamenskoj terapiji mogu biti bolje funkcionalnije osobe, ali za porodicu, bilo da se radi o roditeljima ili deci, nije prisutan pravi mir pre nastavka procesa oporavka i mogućeg završetka u integraciji u društvo koja se tek tada računa kao potpuni uspeh. 

Besplatna
info linija

Tražiš pomoć? Izlazak je tu da ti pomogne!
Ukoliko je tebi, ili nekome koga ti poznaješ potrebna pomoć za odlazak na lečenje ili nakon rehabilitacije, pozovi nas - pomoć je besplatna.

© Sva prava zadržana.
Udruženje Izlazak

Pratite nas